สุขภาพจิตดีมีได้ด้วยตัวเอง

การที่จะบอกได้ว่า บุคคลใดมีสุขภาพจิตดีหรือไม่นั้นต้องสนิทหรือรู้จักกับบุคคลนั้นพอสมควร

สุขภาพจิตดีถ้ารู้กันเพียงผิวเผิน คงบอกได้ยาก  ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตเพิ่มความสูงที่ดี มีดังนี้.

 1. ไม่เป็นโรคจิตโรคประสาท
 2. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได
 3. มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบุคคลอื่นๆ
 4. มีชีวิตมั่นคง ไม่จัดแย้ง เมื่อที่ใดก็มีความสุข ความสบายใจ
 5. ยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 6. ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองให้อภัยข้อบกพร่องข้อคนอื่น
 7. มีความรับผิดชอบ
 8. มีความพึงพอใจกับงานและผลงานของตนเอง  พอใจที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รั
 9. แก้ไขความไม่สบายใจ ความคับข้องใจ และความเครียดของตนเองได้
 10. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่หวาดระแวงผู้อื่นเกินควร
 11. มีอารมณ์มั่นคง  เป็นคนอารมณ์ดี  มีอารมณ์ขันบ้าง
 12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 13. สามารถควบคุมความต้องการของตนเองในความเป็นแนวทางที่สังคมยอมรับ
 14. แสดงออกด้วยความรู้สึกสบายๆ
 15. อยู่ในโลกความเป็นจริง สามารถเผชิญกับความจริงได้