การเสริมสร้างสุขภาพจิต

การสร้างสุขภาพจิตมีหลายวิธีหลายกิจกรรม ตามความยากง่าย ทั้งวิธีการปรับปรุงตนเองและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมแต่หลักสำคัญของการสร้างสุขภาพจิตควรเริ่มปรับปรุงที่ตนเองก่อน 

ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มความสูงที่ดีควรเข้าใจธรรมชาติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเป็นหลักก่อน ไม่ควรไปแสวงหายา หรือวิธีการรักษาอื่นๆ หรือสิ่งภายนอกมาเสริมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม “สุขภาพดี ไม่สามารถให้กันได้ มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ต้องสร้างเอง” การดูแลตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งใดต้องอาศัยเครื่องมือแพทย์ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ช่วยดูแล นอกเหนือจากนั้นต้องหมั่นตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เพราะชีวิตมีการใช้พลังงาน ย่อมมีของเสีย ย่อมมีสารเคมีตกค้างจากการบริโภคหรือจากสิ่งแวดล้อม เพราะผลของการตรวจสุขภาพจะทำให้ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้ระดับหนึ่ง

นอกจากการรับรู้ด้านความรู้สึก ความตระหนักในการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งถ้าน้อยเกินไป ร่างกายจะสูญเสียพลังงานสำรองอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้แก่เร็ว อายุสั้น ในทางตรงกันข้าม หากพักผ่อนมากไป ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว เลือดไม่ค่อยไหลเวียนก็จะมีของเสียสะสมในร่างกายมากเช่นกัน นอกจากพักผ่อนที่เพียงพอแล้ว ควรฝึกนิสัยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ และหมั่นพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา

จากความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มความสูงที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นแนวทางให้พิจารณาตัดสินใจเลือกปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการมีสุขภาพดี และไม่ต้องพึ่งพายาไม่เจ็บป่วยขึ้น อายุยืน และมีสุขภาพดีตลอดไป ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คือ “สร้าง” นำ “ซ่อม”